17 lipca 2024


  Strona główna » Warto wiedzieć


Kodeks Etyki Zawodowej

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
1. Każdy geodeta zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, obowiązującego prawa, uczciwości w działaniu oraz do stałej dbałości o godność osobistą, szczególnie zaś podczas wykonywania czynności zawodowych i społecznych. Postępowanie geodety, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywania przezeń czynności zawodowych i społecznych, będzie uważane za naruszenie norm etyczno-zawodowych naruszających normy niniejszego Kodeksu.
2. Jeżeli w niniejszym Kodeksie jest mowa o geodecie, rozumie się pod tym : geodeta członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

§ 2
Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, które mają wpływ na wykonywaną robotę geodezyjną.

§ 3
Geodeta podczas wykonywania czynności zawodowych powinien kierować się zasadą bezstronności w wykonywaniu powierzonych robót geodezyjnych.

§ 4
Geodeta nie powinien podejmować czynności zawodowych w sytuacjach, kiedy zakazują tego obowiązujące przepisy prawa lub stwarzałoby to podejrzenie stronniczości.

§ 5
Geodeta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu w związku z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej lub karnej na zasadach określonych odpowiednio przez prawo cywilne lub karne.

Rozdział II
WYKONYWANIE CZYNNOśCI ZWODOWYCH

§ 6
1. Geodeta czynności zawodowe winien wykonywać według najlepszej wiedzy fachowej i z należytą starannością.
2. Geodeta winien ze szczególna wnikliwością analizować materiały i dokumenty dotyczące zleconych robót i zachować przy ich wykonywaniu całkowitą bezstronność.
3. Geodeta w wykonywaniu czynności zawodowych jest niezawisły, tzn. żadne okoliczności pozaprawne lub inne, nie mogą wpływać na opinię techniczno- prawną i postępowanie geodety.
4. Otrzymane polecenia nie zwalniają geodety od obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§ 7
1. Geodeta winien doskonalić stale swoją wiedze zawodową i dbać o to aby bieżąco wprowadzać osiągnięcia naukowe i techniczne do wykonywanego przez siebie zawodu.
2. Geodeta przy wykonywaniu czynności zawodowych nie powinien okazywać swojego osobistego stosunku do osób, których te czynności dotyczą.

§ 8
Na geodecie ciąży również obowiązek zachowania tajemnicy odnośnie faktów, danych i informacji otrzymanych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

§ 9
1. Geodeta powinien troszczyć się o należyte kształtowanie społecznej opinii o zawodzie, tzn. dbać aby w trakcie wykonywania czynności zawodowych nie narazić reputacji Stowarzyszenia, środowiska zawodowego i swojej własnej.
2. Geodeta zobowiązany jest powstrzymać się od nieuczciwej konkurencji.
3. Geodeta nie może odmówić udzielenia swojemu zleceniodawcy pełnych wyjaśnień dotyczącej zleconej roboty, sposobów jej wykonania oraz wszelkich uwarunkowań prawnych ciążących nad tym zleceniem.

§ 10
Geodeta jako autor opracowania dokumentacji może przy swoim nazwisku podać przynależność do Stowarzyszenia.

Rozdział III
ZASDY POSTĘPOWANIA GEODETY JAKO BIEGŁEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZED SąDEMI I INNYMI ORGANAMI ORZEKAJąCYMI

§ 11
W postępowaniu sądowym lub w postępowaniu przed organem orzekającym, gdzie geodeta występuje jako biegły lub świadek na okoliczności wykonywanej roboty geodezyjnej, obowiązany jest złożyć informacje w zakresie opinii technicznej i prawnej. Jeśli jego zeznania miałyby być objęte tajemnicą państwową, wówczas powinien o tym poinformować sąd lub organ orzekający.

§ 12
1. Geodeta winien wykazać opanowanie, takt i umiar nawet w wypadku niewłaściwego zachowania się osób biorących udział w postępowaniu.
2. Geodeta winien, dbać o to, aby nie naruszać godności osób biorących udział w postępowaniu.

Rozdział IV
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ GEODETY W SPOŁECZNOśCI SGP

§ 13
1. Stosunki miedzy geodetami powinny być oparte o wzajemną lojalność i koleżeństwo.
2. Geodeta winien zwrócić uwagę koledze na jego naganne zachowanie, w szczególności naruszające zasady niniejszego Kodeksu. Jeżeli okaże się, że zwrócenie uwagi nie odnosi pożądanego skutku, wówczas czyniący te uwagi winien zawiadomić o tym Sąd Koleżeński, który w zależności od rodzaju przewinienia, podejmie odpowiednie działania na podstawie niniejszego Kodeksu i regulaminu swego działania oraz zastosuje odpowiednie rygory dyscyplinarne, zgodnie ze Statutem SG.

§ 14
1. Geodeci powinni udzielać sobie pomocy w pracy zawodowej.
2. Geodeci winni darzyć szczególnym szacunkiem kolegów seniorów i rencistów, a w razie potrzeby służyć im pomocą koleżeńską i materialną.

§ 15
W razie potrzeby udzielenia opinii technicznej, uprzednio wydanej w tej sprawie przez innego geodetę, autor następnej opinii winien porozumieć się, z autorem poprzedniej, w szczególności w przypadku wydania opinii odmiennej. Pod żadnym pozorem nie wolno używać naruszających godność autora opinii i jego dobrego imienia oraz jego kwalifikacji zawodowych.

§ 16
Geodeta, który kieruje pracą młodszego kolegi, powinien przekazywać mu swą wiedzę i doświadczenie oraz kształtować jego postawę w duchu etyki zawodowej.

§ 17
Opinia o pracy zawodowej geodety, oceniająca jego pracę, powinna być rzeczowa, obiektywna i ewentualnie poprzedzona wysłuchaniem zainteresowanego.

§18
Publiczne wypowiadanie się przez geodetę o pracy zawodowej innego geodety jest niedopuszczalne, chyba że wynika z obowiązku lub uprawnień służbowych.

§ 19
1. W razie sporu między geodetami należy przede wszystkim wyczerpać możliwości załatwienia go w drodze polubownej lub za pośrednictwem właściwych organów Stowarzyszenia.
2. Skarga na innego geodetę może być skierowana tylko do właściwego organu Stowarzyszenia.

§ 20
Wszystkie spory wynikłe między geodetami na tle postanowień niniejszego Kodeksu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy organ statutowy SGP
Geodeta nie powinien podejmować działań mających na celu pozbawienie innego członka Stowarzyszenia możliwości wykonywania zawodu lub piastowania funkcji w organach statutowych Stowarzyszenia, chyba, że takich działań wynika z niniejszego Kodeksu.

§ 21
1. Geodeta obowiązany jest dokładać należytej staranności przy pełnieniu powierzonej mu funkcji w SGP i przyczyniać się do zrealizowania zadań Stowarzyszenia.
2. Rezygnacja z pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu wymaga rzeczowego uzasadnienia ze strony zainteresowanego członka SGP.

§ 22
złonek organu SGP nie może powierzonej mu funkcji wykorzystywać dla korzyści własnej lub osób sobie bliskich.

§ 23
1. geodeta powinien bezstronnie wykonywać powierzoną mu funkcję w organach stowarzyszenia.
2. Wiadomość uzyskana przez geodetów pełniących funkcje w organach statutowych Stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane do celów poza statutowych lub w sposób sprzeczny ze Statutem.

§ 24
Geodeta pełniący funkcje w organach statutowych stowarzyszenia zobowiązany jest dbać o zachowanie powagi podczas wykonywania czynności łączących się z pełnioną funkcją.

§ 25
1. Geodeta obowiązany jest stosować się do uchwały organów statutowych stowarzyszenia.
2. Każdy geodeta powinien współdziałać z organami statutowymi Stowarzyszenia w sprawach objętych statutem.

§ 26
1. Geodeta obowiązany jest stawiać się na wezwanie organu statutowego Stowarzyszenia. Jeżeli takiego wezwania nie może wykonać, swoją nieobecność powinien niezwłocznie usprawiedliwić.
2. Geodeta obowiązany jest udzielić pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień organowi statutowemu, który zwróci się z zapytaniem dotyczącym sprawy będącej przedmiotem rozpoznania przez ten organ w ramach statutowych kompetencji.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
W sprawach nie objętych niniejszym Kodeksem geodeta powinien kierować się zasadami sformułowanymi w uchwałach organów statutowych Stowarzyszenia, orzecznictwa sądów koleżeńskich oraz dobrymi zwyczajami przyjętymi przez środowisko geodezyjne.

§ 28
Geodeta nie może usprawiedliwiać swego nagannego postępowania nieznajomością statutu SGP, niniejszego Kodeksu lub orzeczeń sądów koleżeńskich.

§ 29
Niniejszy kodeks etyki zawodowej uchwalił XXXII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu, w dniu 12 maja 1995 roku.


  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
 »  Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla Geodezji i Kartografii
 »  Wniosek o nadanie odznaki honorowej NOT/SGP
 »  Regulamin Odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 »  Kodeks Etyki Zawodowej
e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków